ALGEMENE VOORWAARDEN


ARTIKEL 1 - Verkoper

 

Bedrijfsnaam:

HET HUISMERK

Postadres:

Vaartweg 39, 1211 JE Hilversum, Nederland

Email:

klantenservice@hethuismerk.nl

KVK:

27696162

BTW-nummer:

NL103766418B02


ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door HET HUISMERK en alle afspraken en contracten die tussen de verkoper en haar klanten worden gemaakt dan wel aangegaan.

 2. Alvorens een contract aan te gaan zal HET HUISMERK de inhoud van deze algemene voorwaarden beschikbaar stellen aan de consument/ klant. Wanneer dit in alle redelijkheid niet mogelijk is, zal HET HUISMERK de klant informeren dat de algemene voorwaarden ook ter inzage beschikbaar zijn op www.hethuismerk.nl. Een kopie van deze algemene voorwaarden zal op verzoek van de consument kosteloos en zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld door HET HUISMERK.

 3. Als het contract op elektronische wijze wordt aangegaan volstaat, afwijkend van artikel 2.2 en voorafgaand van het sluiten van een contract, het verstrekken van een kopie van de Algemene Voorwaarden op elektronische wijze aan de klant/consument. Deze kopie zal geschikt zijn om elektronisch te worden bewaard. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien alvorens het contract te sluiten. Indien de klant/consument dit wenst zal een (elektronische) kopie van de Algemene Voorwaarden door HET HUISMERK worden verstrekt.

 4. Wanneer, aanvullend aan deze Algemene Voorwaarden, specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn Artikel 2.2 en 2.3 ook hierop van toepassing. In geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden kan de klant/consument deze interpreteren op de voor hem/haar meest gunstige wijze.


ARTIKEL 3 – Het aanbod

 1. Als het aanbod geldt voor een bepaalde periode of indien bepaalde voorwaarden hierop van toepassing zijn dan zal dit duidelijk bij het product/dienst worden vermeld.

 2. Het aanbod zal een duidelijke en complete beschrijving bevatten van het geleverde product en/of dienst, zodanig dat dit voor de klant/consument eenvoudig te beoordelen is. Wanneer HET HUISMERK gebruik maakt van afbeeldingen in het aanbod dan zullen deze het product/de dienst waarheidsgetrouw afbeelden. Duidelijke fouten of afwijkingen zijn niet bindend voor HET HUISMERK. Houd er rekening mee dat de kleuren op uw scherm licht kunnen afwijken van de werkelijke kleuren afhankelijk van de instellingen van uw apparaat/scherm. Daarnaast zijn de producten handgemaakt en dus uniek, lichte kleurverschillen of verschillen in uitvoering kunnen voorkomen.

 

ARTIKEL 4 - Contract

 1. Gevolge de voorwaarden in artikel 4 wordt het contract gesloten wanneer de klant/consument de order heeft geplaatst en de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.

 2. Indien de klant/consument de order op elektronische wijze heeft geplaatst zal HET HUISMERK deze op eveneens elektronische wijze bevestigen. Zolang de order nog niet is bevestigd heeft de klant/consument het recht van de order af te zien zonder dat hier voorwaarden aan verbonden zijn.

 3. Als de order op elektronische wijze tot stand is gekomen, zal HET HUISMERK er alles aan doen wat binnen haar macht ligt een veilige uitwisseling van (persoons)gegevens en een veilige betalingsomgeving te bieden.

 4. HET HUISMERK kan, binnen daarvoor wettelijk geldende beperkingen, informatie inwinnen over de kredietwaardigheid van de klant/consument. Wanneer uit dit onderzoek voortvloeit dat HET HUISMERK gegronde redenen heeft hieraan te twijfelen, dan is HET HUISMERK gerechtigd een contract te weigeren of om aanvullende voorwaarden te stellen.


ARTIKEL 5 – Recht op herroeping
In het geval van producten:

 1. Producten kunnen, nadat dit binnen 14 kalenderdagen (na ontvangst door de koper) schriftelijk door de koper aan HET HUISMERK wordt gemeld, worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen. De producten te dienen in de originele verzendverpakking of, indien deze ontbreekt of beschadigd is, deugdelijk verpakt geretourneerd te worden. HET HUISMERK zal het volledige aankoopbedrag incl. verzendkosten van heenzending terugstorten. Verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper. Vermeld bij of op de zending het ordernummer zodat HET HUISMERK de restitutie z.s.m. (uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding) kan doen. Het formulier voor ontbinding kan hier worden gedownload. Het product mag worden uitgepakt en geprobeerd, maar enkel ter beoordeling. Het product mag niet intensief gebruikt worden of onnodig beschadigd raken. Komt een product beschadigd terug bij HET HUISMERK, dan heeft de koper enkel recht op de restwaarde van het product.
 

In het geval van diensten

 1. De klant/consument heeft  het recht de overeenkomst onder opgaaf van redenen binnen 14 kalenderdagen na bevestiging van de opdracht te ontbinden.

 

ARTIKEL 6 - Kosten bij herroeping

 1. Wanneer de koper gebruik maakt van herroeping, zijn enkel de kosten van retourzending voor de koper.

 2. Wanneer de koper reeds een betaling heeft gedaan, zal HET HUISMERK in het geval van herroeping zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding de betaling terugstorten.

 

ARTIKEL 7 – Uitsluiting van het recht op herroeping

 1. HET HUISMERK kan geleverde producten en/of diensten uitsluiten van het recht op herroeping mits deze informatie duidelijk en voorafgaand aan het bevestigen van de order/opdracht wordt verstrekt. Producten die zijn uitgesloten van het recht op herroeping:

  1. Producten die zijn gerealiseerd naar de specificaties van de klant/consument

  2. Producten die gepersonaliseerd zijn en/of alleen van toepassing zijn op de klant/consument in kwestie.

 

ARTIKEL 8 – Prijs

Alle prijsaanduidingen die worden genoemd in de omschrijving van het product/de dienst zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders omschreven.

 

ARTIKEL 9 – Levering en uitvoering

 

 1. De plaats van levering is het afleveradres dat door de consument/klant aan HET HUISMERK wordt verstrekt. HET HUISMERK zal bevestigde orders/opdrachten binnen 5 kalenderdagen uitvoeren, tenzij voorafgaand aan de bevestiging schriftelijk een kortere of langere levertijd wordt overeengekomen. Als de levering vertraagd is of de order niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, dan zal HET HUISMERK de consument/klant hierover binnen 5 kalenderdagen na het bevestigen van de order informeren. In dit geval is de consument/klant gerechtigd de order/opdracht zonder kosten te annuleren.

 2. In geval van annulering/herroeping zoals beschreven in Artikel 5 t/m 7 zal HET HUISMERK eventuele reeds gedane betalingen restitutieneren binnen 14 kalenderdagen na ontbinding.

 3. Wanneer het onmogelijk is een besteld product en/of dienst te leveren, zal HET HUISMERK moeite doen een plaatsvervangend product en/of dienst aan te bieden. Het recht op herroeping en geldende voorwaarden zijn ook van toepassing op het vervangende product en/of dienst. In dit geval zijn alle verzendkosten voor rekening van HET HUISMERK.

 4. HET HUISMERK is verantwoordelijk voor de order totdat deze is ontvangen door de klant/consument. Producten zullen deugdelijk worden verpakt en worden verzonden door een vervoerder die HET HUISMERK zal selecteren. Indien de klant/consument het vervoer op een andere manier, door een andere partij of met extra verzekeringen wil laten uitvoeren dan zal dit voor het plaatsen van de bestelling door klant/consument aan HET HUISMERK worden gecommuniceerd.

 5. Wanneer een order niet is ontvangen binnen de gestelde levertermijn dient de consument/klant dit te melden aan HET HUISMERK.

 

ARTIKEL 10 -  Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal HET HUISMERK de bestelling bevestigen en versturen zodra de betaling is voltooid.

 2. De klant/consument is verplicht onregelmatigheden en fouten in de betalingsgegevens zo spoedig mogelijk te melden aan HET HUISMERK.

 3. In geval van uitblijven van betaling of het ongedaan maken van een betaling door de klant/consument wanneer de bestelling reeds is verstuurd naar en voor de klant/consument, is HET HUISMERK gerechtigd administratieve kosten ter hoogte van €10,- in rekening brengen aan de klant/consument. Indien de betaling alsnog uitblijft is HET HUISMERK gerechtigd het contract en alle rechten, plichten en afspraken zoals in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen komen daarmee te vervallen.

 

ARTIKEL 11 – Klachtenprocedure

Klachten over producten en/of diensten van HET HUISMERK dienen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst en/of uitvoering schriftelijk worden gemeld. HET HUISMERK zal haar uiterste best doen de klacht naar tevredenheid van de klant/consument op te lossen. De verplichtingen van HET HUISMERK beperken zich tot het vervangen of opnieuw uitvoeren van het product en/of de dienst en/of het vergoeden van het reeds betaalde bedrag voor deze product/dienst. HET HUISMERK is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door of voorkomt uit de klacht.